Проект "Практически кодекс на доставчиците на социални услуги"

Контекст: Проектът е съобразен с актуалните демографски и социо-икономически процеси в България, между които основните са:

  • Нарастващ брой на хората в риск от социална изолация, които имат нужда от професионална подкрепа, за да живеят в общността си;
  • Нарастващ брой и обхват на социалните услуги, предоставяни в общността;
  • Нарастващ брой на организации - доставчици на социални услуги, които предоставят разнообразни и с различно качество социални услуги.

Подобна динамична среда на социална работа изисква общи принципи на професионална подкрепа, които да гарантират правата на потребителите и тяхната активност.

Цел: Проектът има за цел повишаване на ефективността на неправителствените организации да предоставят качествени социални услуги в общността, съобразени с международните принципи на социална работа и с потребностите на хората с увреждания.

Обхват: Целите и дейностите на проектното предложение са насочени пряко към две целеви групи в 3 общини (Айтос, Велико Търново и София), а именно:

  • НПО-доставчици на социални услуги;
  • Хора с увреждания, които са потребители на социални услуги и/или членове на потребителски организации.

Основни дейности:

  1. Анализ на международните принципи на социална работа с хора с увреждания
  2. Проучване на принципите на социална работа и добро управление на социални услуги в 3 общини
  3. Разработване на Практически кодекс на доставчиците на социални услуги и консултиране на кодекса с потребители и НПО-доставчици на социални услуги
  4. Изработване, тестване и финализиране на уеб-базирано приложение на Практическия кодекс и инструментите за оценка.
  5. Информационна дейност за популяризиране на проекта и продуктите му.

Финансиране: Проектът е финансиран по чл. 9, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и е на обща стойност: 36 027.50 лв.

Период: септември 2010 г. – юни 2011 г.